Privacyverklaring Bureau Landman

Door middel van deze verklaring informeert Bureau Landman jou op welke wijze er wordt omgegaan met jouw gegevens. De werkwijze die Bureau Landman voor het verwerken van persoonsgegevens hanteert, is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

Bureau Landman, gevestigd aan de Merelweg 8, 7557 AC Hengelo (OV), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wouter Landman is de functionaris gegevensbescherming van Bureau Landman en is te bereiken via wouter@bureaulandman.nl en +31653531767.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bureau Landman verwerkt jouw persoonsgegevens als gevolg van opdrachten die worden uitgevoerd. De gegevens kunnen per opdracht en situatie verschillen, maar het betreft in de regel:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (geldt uitsluitend voor opdrachtgevers)
  • Informatie over de organisatie waarvoor je werkt (voor zover nodig voor de opdracht)

Doel van de gegevensverwerking

Bureau Landman verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je die gegevens hebt verstrekt. Bureau landman gebruikt de gegevens alleen voor de uitvoering van de met jou overeengekomen opdracht en facturering. Bureau Landman gebruikt jouw contactgegevens niet om je op de hoogte brengen van bijvoorbeeld blogs. In voorkomende gevallen kan Bureau Landman jou benaderen voor een werkplaats/opleiding als dit relevant is.

Verwerking van gegevens

Bureau Landman verwerkt jouw gegevens alleen voor het goed kunnen uitvoeren van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dit nodig is voor uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld een adviseur met wie wordt samengewerkt). Als het gaat om informatie van jouw organisatie en er sprake is van een geheimhoudingsverplichting, dan zal Bureau Landman volledig aan die verplichting voldoen en uiterst zorgvuldig met de informatie over jouw organisatie omgaan. Bij uitvoering van onderzoek maken we hier afspraken over, worden gegevens geanonimiseerd en wordt de wijze waarop gegevens worden opgenomen in een rapportage aan je voorgelegd.

Cookies en automatische besluitvorming

Bureau Landman gebruikt geen cookies en vergelijkbare technieken en maakt geen gebruik van automatische besluitvorming (algoritmen).

Bewaren van gegevens

Bureau Landman bewaart jouw persoonsgegevens zolang er sprake is van een relatie waarin enigszins frequente samenwerking plaatsvindt. Het gaat dan in het bijzonder om voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Adresgegevens worden alleen opgeslagen op organisatieniveau ten behoeve van facturering. Bureau Landman beoordeelt iedere twee jaar of jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld in het contactenbestand van Outlook) nog moeten worden bewaard. Indien we in die twee jaar geen contact hebben gehad, worden deze verwijderd.  

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar wouter@bureaulandman.nl. Bureau Landman reageert zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Bureau Landman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiligen van gegevens

Bureau Landman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bureau Landman maakt gebruik van Office365 en een standalone computer die is voorzien van beveiligingsmaatregelen. Documentatie van afgeronde opdrachten wordt verplaatst naar een aparte harde schijf, die met geen enkel netwerk is verbonden (deze gegevens zijn niet online opgeslagen).

Ingangsdatum en wijzigingen

Door middel van deze privacyverklaring maakt Bureau Landman transparant hoe vanaf de start van het bureau (01-04-2019) met gegevens wordt omgegaan. Bureau Landman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

 

Start typing and press Enter to search